نورد چیست

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: 1395/06/25
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
ورق آلیاژی

نورد

یکی از روش هاي مهم شکل دهی، نورد است که در این روش از حجم شمش یا فلزي که شکل داده میشود چیزي کم نمی شود.  به عبارت دیگر براده برداري از فلز انجام نمیشود.  تغییر شکل در این روش بدین صورت انجام می گیرد که شمش  مورد نظر پس از گذشتن از بین غلطک هایی که در جهت عکس یکدیگر حرکت می کنند به شکل مطلوب تبدیل خواهد شد.

اگر فلز عبور داده شده از بین دو غلطک گرم شده باشدبه شکلی که داراي دماي حدود ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد باشد، نورد را گرم می نامند. گرم کردن باعث نرم شدن فلز و در نتیجه کاهش نیروي لازم براي نورد می شود. اگر تغییر ضخامت یا سطح مقطع  فلز پس از نورد کم باشد، دیگر نیازي به گرم  کردن نیست و البته نورد گرم نمی تواند براي چنین ورقی ابعاد دقیق و سطحی صاف و بدون موج بدهد نورد بدون گرم کردن یا نورد سرد در ذوب آن اصفهان انجام نمی شود و تمام کارگاه هاي نورد ذوب آهن عملیات را در حالت گرم انجام میدهند با توجه به اینکه کارگاه هاي نورد ذوب آهن مقاطع ساختمانی مانند تیرآهن، نبشی، میلگرد و سیم تولید می کند،نیاز است غلطک هاي نورد داراي شیارهایی باشند که به مرور و با گذر شمش از هر کدام از آن ها، سطح مقطع به محصول نهایی نزدیک و نزدیک تر شود به سطح مقطع حاصل  از قرار گرفتن قرینه دو شیار از دو غلطک که روي هم یا کنار هم قرار گرفته اند، کالیبر میگویند.وقتی شمش از کالیبر عبور می نماید شکل و اندازه کالیبر را به خود میگیرد. پس از عبور فلز از چندین کالیبر، پروفیل مورد نظر بدست می آید به عبارت دیگر شمش به محصول نورد تبدیل خواهد شد.

 

نورد

نورد

نورد سرد

ورق هایی که از طریق نورد گرم با حداقل ضخامت تولید می شوند روی آنها پس از اسید شویی، عمل کاهش ضخامت و یا تغییر شکل از طریق فرایند نورد سرد انجام می پذیرد. پس می توان گفت، کاربرد نورد سرد کاهش ضخامت با دقت ابعادی مورد نظر ورق های فولادی می باشد.

نقطه تسلیم چیست؟

نقطه تسلیم باعث بوجود آمدن شرایط تغییر شکل ناهمگن در فرآیند شکل دادن و به ویژه کشش عمیق می شود که حذف آن از موارد مهمی می باشد و انجام چندین کار مکانیکی توسط نورد که به آن نورد بازپخت می گویند باعث حذف نقطه ی تسلیم می گردد.

تعریف قفسه:

براي  اینکه  غلطک هاي نورد بتوانند نیروي  لازم  را به شمش اعمال  کنند نیاز است که روي تجهیزات  فلزي نصب شوند به شکلی که، هم بتوان نیروي چرخشی به آنها اعمال کرد و هم فاصله غلطک ها و کالیبرهاي را تنظیم نمود. این تجهیزات فلزي را قفسه مینامند.


  1. رژیم درمانی گفت:

    عالییی بود عااالی

  2. سوله بیستون سازه گفت:

    عالییییییییییییییییی

  3. راه های ضد استرس گفت:

    عالییییی مرسی