آهک پزی

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: 1395/08/18
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه

آهک پزی

عنصر کلسیم در طبیعت اغلب به صورت کربنات می باشد. سنگ آهک به طور عمده از کربنات کلسیم
تشکیل شده که معمولاً مقداري از سایر عناصر مانند منیزیم جانشین مقداري از کلسیم در ترکیبات (CaCO3)
کربناتی شده استو ناخالصی هایی از قبیل سیلیس، سولفاتها و اکسید آهن را نیز به همراه دارد.
بیش از نیمی از سنگ آهک استخراج شده از معدن در صنایع آهن و فولاد مصرف میشود. آهک به عنوان
روانساز و گداز آور براي افزایش سیالیت سرباره و کاهش نقطه ذوب سیلیس میبایست به کوره افزوده شود.
آهک را میتوان از طریق واکنش تکلیس از سنگ آهک بدست آورد.
تعریف واکنش تکلیس:
حرارت دادن سنگ آهک به منظور خارج شده گاز دي اکسید کربن و بدست آمدن آهک زنده را واکنش
تکلیس آهک نامند. این کار در کورههاي دوار به صورت مداوم با وارد کردن سنگ آهک و حرارت دادن و
سپس خروج گاز دي اکسید کربن و به جاي ماندن آهک زنده انجام میشود. در شکل زیر شمایی از یک
کوره دوار آهک پزي قابل مشاهده است.

یکی از دلایل آهک پزي این است که با حذف دي اکسید کربن از سنگ آهک در اثر حرارات دهی، از
کاهش حرارت و حجم کوره بلند توسط عوامل بی استفاده جلوگیري شود.

به دلیل استحکام پایین آهک نمیتوان مستقیماً آن را به کوره اضافه کرد چون نمیتواند وزن مواد درون کوره
را تحمل نماید و احتمال خرد شدن و در نتیجه اختلال در کارکرد کوره بلند وجود دارد براي رفع این مشکل
احتمالی، آهک را به واحد آگلومراسیون فرستاده و به همراه مواد دیگر با تشکیل آگلومره مستحکم و متخلل و
نفوذپذیر، وارد کوره شده و وظایف خود را انجام خواهد داد.