محاسبه وزن پروفیل

محاسبه وزن پروفیل

مثال : پروفیل قوطی ۱۴۰ به ضخامت ۶ میلیمتر و طول ۶ متر چند کیلوگرم می باشد.

حجم آهنی برابر است با محیط در ضخامت در طول

۲۰۱۶۰ = ۶۰۰ * ۶ * ( ۰٫۴ * ۱۴ )

عدد مذکور تقسیم بر ۱۰۰۰ و ضرب در ۷٫۸ وزن آهن را می دهد

۱۵۷٫۲ = ۷٫۸ * ۱۰۰۰ / ۲۰۱۶۰

مثال : وزن پروفیل ۱۲۰ در ۶۰ با گوشت ۸ میل به طول ۶ متر را محاسبه کنید.

جواب : ۱۳۴٫۷۴ کیلوگرم

ردیف ضخامت ب میلی متر (mm) سایز قوطی(پروفیل)میلی متر وزن قوطی(kg)
۱ ۱ قوطی ۲۰*۲۰ ۰/۶۲
۲ ۱ قوطی ۲۵*۲۵ ۰/۷۸
۳ ۱ قوطی ۳۰*۳۰ ۰/۹۶
۴ ۱ قوطی ۳۵*۳۵ ۱/۱۲
۵ ۱ قوطی ۴۰*۴۰ ۱/۲۵
۶ ۱/۲۵ قوطی ۲۰*۲۰ ۰/۷۵
۷ ۱/۲۵ قوطی ۲۵*۲۵ ۰/۹۸
۸ ۱/۲۵ قوطی ۳۰*۳۰ ۱/۱۹
۹ ۱/۲۵ قوطی ۳۵*۳۵ ۱/۳۹