قسمتهاي مختلف بخش کک سازي و مواد شیمیایی

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: 1395/08/19
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
فولاد

قسمتهاي مختلف بخش کک سازي و مواد شیمیایی

قسمت کک و مواد شیمیایی ذوب آهن اصفهان شامل سه بخش اصلی زیر است:-۱ بخش ذغال
-۲ بخش کک
-۳ بخش مواد شیمیایی ،

این بخش داراي پنج قسمت فرعی زیر است
-۱-۳ بخش بازیابی مواد
-۲-۳ بخش اسید
-۳-۳ بخش پالایش بنزول
-۴-۳ بخش انرژي بیوشیمی
-۵-۳ واحد تحقیقاتی ذغال و کک

۱- بخش ذغال
وظیفه بخش ذغال، آماده سازي و ذخیره ذغال سنگ جهت شارژ در سلول هاي کک سازي است. همانطوري
که قبلاً نیز ذکر شد ذغال سنگاز معادن بوسیله راه آهن و کامیون به کارخانه حمل می گردد.
در ابتداي این بخش واگن برگردان قرار دارد، واگن هاي محتوي ذغال سنگ به صورت
تک تک وارد واگن برگردان میشوند و توسط آن واژگون میگردند. در نتیجه ذغال سنگ به داخل بونکرهاي
ذغال که در زیر دستگاه واگن برگردان قرار دارد ریخته می شود.

سپس ذغال سنگ بطور یکنواخت بواسطه نوارهاي نقاله که در زیر بونکرها قرار دارند به طرف جدا کننده
مغناطیسی می رود و در جدا کننده مغناطیسی قطعات فلزي که احتمالاً با ذغال سنگ مخلوط شده اند جدا می
شوند. پس از آن ذغال سنگ از یک آسیاب عبور نموده و بوسیله نوار نقاله به بالاي سیلوهاي ذغال که در دو
ردیف سیزده تایی و دو ردیف هفت تایی قرار دارند ریخته میشوند میرود. هر سیلو ذغال ۳۸ متر ارتفاع و ۱۱
متر قطر و ۳۸۷۲ متر مکعب حجم و داراي گنجایش تقریبی ۲۵۰۰ تن ذغال سنگ است. دماي نگهداري ذغالها
در سیلوها براي جلوگیري از آتش سوزي نباید بیشتر از ۶۰ درجه سانتیگراد باشد. ذغالهاي هر معدن در سیلو
هاي جداگانه شارژ می شود سپس ذغال به مقدار معین و طبق برنامه تعیین شده از سیلو ها خارج شده و بر روي
نوار نقاله هایی که زیر سیلو قرار دارد می ریزند. بدین ترتیب انواع مختلف ذغال با درصد هاي وزنی معین
برداشته میشوند . این ذغال ها در دو آسیاب چکشی با اندازه صفر تا سه میلیمتر خرد میشوند. سپس در مسیر
حرکت به سمت باطري ها، وارد مخلوط کن شده و همزمان آب بر روي آن پاشیده میشود تا علاوه بر مخلوط
شدن بیشتر، از ایجاد گرد و غبار جلوگیري شده و رطوبت لازم براي ذغال نیز تامین میشود.

۲ -بخش کک

در این بخش، ذغال سنگ آماده در برج ذغال به توسط واگن شارژ در سلول هاي کک سازي شارژ شده و در
۱۱۰۰ درجه – طول مدت معینی که پریود کک سازي نامیده میشود در شرایط درجه حرارت مناسب ( ۱۰۰۰
سانتیگراد) و عدم وجود هوا و طی پنج مرحله به ککتبدیل می شود . این مراحل شامل:
-۱ تبخیر رطوبت ذغال در دماي ۱۰۰ درجه سانتیگراد
۳۰۰ درجه سانتیگراد – -۲ مرحله خروج هیدروکربن ها در دماي ۳۵۰
۳۵۰ درجه سانتیگراد – -۳ تبدیل توده ذغال به حالت خمیري ۴۸۰
۴۸۰ درجه سانتیگراد – -۴ مرحله تبدیل توده پلاستیکی به نیمه کک ۵۵۰

۵۵۰ درجه سانتیگراد – -۵ مرحله تبدیل توده نیمه کک به حالت جامد کک ۱۰۰۰
مواد ورودي به باطري کک سازي ، ذغال سنگ و مواد خروجی از آن ، کک و گاز کک است.

باطري هاي کک سازي
باطري کک سازي به شکل مکعب مستطیل است که به وسیله دیواره هاي عرضی به واحدهاي کوچکتري به نام
سلول تقسیم شده است . در این سلول ها ذغال شارژ میشود. هر سلول از دو طرف توسط سلول هاي گرمایی
گاز کک تصفیه شده در آنها میسوزد گرم میشود و حرارت لازم براي تبدیل ذغال سنگ به کک  تامین می-
شود. براي شارژ ذغال در باطري، از یک ماشین بارگیري استفاده میشود. نحوه شارژ به این صورت است که
ابتدا ماشین شارژ زیر برج ذغال میرود و از طریق دریچه هاي زیر برج سه بونکر ماشین از ذغال پر می شود.
براي تنظیم میزان بارگیري یا تناژ آن از نوعی سطح سنج استفاده میشود. ماشین شارژ داراي سه بونکر سمت
هل دهنده ، کک و میانی است که تناژ بارگیري هر کدام به ترتیب ۸،۹ و ۵ تن است.

سلول هایی که در آنها ذغال شارژ می شود ، سلول کک و سلول هایی که در آنها گاز کک تصفیه شده با هوا
می سوزد سلول گرمایی نامیده می شود . درجه حرارت سلول هاي گرمایی با رژیم حرارتی همواره باید کنترل
شود.
عرض متوسط ۴۱۰ میلیمتر و طول مفید آن ۱۴٫۲ متر و ارتفاع مفید ۴٫۷ متر و میزان نرمال ذغال سنگ قابل شارژ
۲۱٫۶۰۰ تن است که بعد از تبخیر رطوبت و خروج مواد فرار آن، ۱۵ تن کک بدست می آید. مدت زمان پخت
۱۴ ساعت است. – (ککشدن) هر سلول ۲۰
پس از پایان پریود کک سازي دو درب طرفین سلول به وسیله ماشین هاي درب بازکن و هل دهنده، باز می
شوند و پس از هماهنگی بین ماشین هل دهنده و لوکوموتیو حمل کک گداخته، بازوي ماشین هل دهنده
(اشتانک) از بیرون سلول به داخل سلول کک وارد شده و کک گداخته را به جلو میراند. در نتیجه کک از جلو
سلول خارج شده و به داخل واگن خاموش کن می ریزد.

لوکوموتیو واگن خاموش کن، کک گداخته را به زیر برج خاموش کننده میبرد و با پاشیده شدن آب فنل بر
روي آن در حدود ۹۰ تا ۱۰۰ ثانیه کک خاموش می شود و سپس واگن خاموش کن اززیر برج خاموش کننده
خارج شده و کک را به طور یکنواخت روي سکوي کک می ریزد .

تقریباً پس از ۲۰ دقیقه کک به توسط یکسري نوارهاي نقاله به بخش دانه بندي کک می رود و در آنجا پس
از سرند شدن از نظر ابعاد به سه اندازه دانه بندي می شود:
۱- دانه هاي کک کوچکتر از ۲۵ میلیمتر: که به عنوان سوخت در آگلومراسیون و قسمت هاي دیگر
مصرف می شود.
۲۵ میلیمتر: مستقیماً (از بونکرهاي دانه بندي) به کوره بلند ارسال میشود.

۲- دانه هاي کک ۸۰
۳- دانه هاي کک بزرگتر از ۸۰ میلیمتر: از بخش دانه بندي خارج شده و به وسیله کامیون به انبار رو باز
کک ارسال می شود و مجدداً وارد بخش دانه بندي ککشده و سرند می شوند ( حمل و نقل باعث
خرد شدن ذرات ککمی شود) و مورد استفاده قرار می گیرند. از کک هاي بزرگتر از ۸۰ میلیمتر می
توان در کوره هاي ریخته گري نوع کوپل نیز استفاده نمود.


  1. رضا قویمی گفت:

    بسیار عالی بود ،اما کاش بیشتر توضیح می دادید چون‌من نفهمیدم چطور وقتی باتری به حالت عمودی در میاد ذغالی که توش هست بیرون‌نمیریزه.