تغییر شکل نورد دردماهای بالا

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: 1397/05/02
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه

تغییر شکل نورد دردماهای بالا

تغییر شکل الاستیکی و پلاستیکی

در تغییر شکل الاستیک در صورتی که پس از عملیات تغییر شکل نیروي اعمال شده به جسم حذف شود آن
جسم مجدداً به شکل اولیه خود در می آید. مثلا یًک لاستیک که تحت تاثیر نیروي کششی تغییر شکل یافته
است پس از حذف نیرویی که باعث این تغییر شکل شده است به همان شکل و اندازه اولیه بر میگردد.
این نوع رفتار در فلزات نیز مشاهده می شود. بدین صورت که اگر یک نمونه فلزي در دستگاه کشش تحت
نیروي کششی قرار میگیرد ،در ابتدا طول نمونه متناسب با نیروي اعمال شده افزایش می یابد، در این حالت اگر
بار وارده حذف شود طول نمونه فلزي به همان اندازه اولیه (حالت قبل از اعمال نیرو) برمی گردد. این نوع تغییر
شکل، تغییر شکل الاستیکی است. در صورتی که در اثر اعمال نیرو به یک جسم،آن جسم تغییر شکل داده و با
برداشتن نیرو شکل آن به حالت اولیه برنگردد یک تغییر شکل لاستیکی انجام شده است. تغییر شکل پلاستیک
در روش هایی که تغییر شکل در حالت جامد انجام می گیرد (نورد آهنگري و …) صورت می گیرد.

اهمیت گرم کردن شمش در نورد
بطور کلی اگر عملیات شکل دادن نورد در حالت گرم انجام شود احتیاج به زمان و انرژي کمتري است. تجربه
نشان داده است که تنش کششی فولادهاي معمولی در حالت سرد بین ۳۰۸۰ تا ۱۵۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر
مربع تغییر میکند ولی اگر آن را تا درجه حرارتی که مناسب عملیات نورد است گرم کنیم مقدار تنش کششی
آن به ۱۵۴ الی ۴۶۱ کیلوگرم بر سانتی متر مربع خواهد رسید. بنابراین هرچه درجه حرارت شمش که تحت
عملیات تغییر شکل قرار می گیرد بیشتر باشد .نیروي لازم براي انجام آن عملیات کمتر است از طرف دیگر باید
هر فولادي را تا یکدرجه حرارت معین گرم کنیم و گرم کردن بیش از حد آن می تواند اثرات نامطلوبی به
دنبال داشته باشد.

نوشته شده :توسط گروه تخصصی ایران آلیاژ