روش سنگ معدن به دو تکنولوژي زیر تقسیم می گردد

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: 1397/05/17
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه

 روش سنگ معدن به دو تکنولوژي زیر تقسیم می گردد:

الف) تکنولوژي کوره بلند – کنورتر

در تولید آهن با استفاده از ماده احیاء کننده کک که (Blast Furnace) در این روش از کوره بلند
BOF) از زغال سنگ حاصل می شود و از کوره هاي اکسیژنی ) جهت تولید فولاد از آهن استفاده
می گردد. در کنار فرایندهاي اصلی (آهن سازي و فولاد سازي)، فرایندهاي جانبی شامل کک
سازي جهت تهیه ماده اولیه عملیات احیاء و آگلومراسیون جهت آماده سازي سنگ معدن آهن
نیز وجود دارند که در واقع خوراك مورد نیاز فرایند هاي اصلی را فراهم می کنند. این تکنولوژي
مهم ترین شیوه تولید فولاد خام در جهان به شمار می آید و حدود ۶۰ درصد فولاد خام دنیا به
این روش تولید می شود. در این روش براي تبدیل چدن مذاب به فولاد از کوره هاي اکسیژنی
استفاده می شود که در این کوره ها چدن مذاب و قراضه هاي آهن به سرعت و با استفاده از
اکسیژن با خلوص بالا به فولاد با مقدار کربن مورد نظر تبدیل تبدیل می شوند.
ب) احیاء مستقیم – کوره هاي قوس الکتریکی
CH تکنولوژي دیگر تولید فولاد روش احیاء مستقیم می باشد. در این روش گاز طبیعی ( ۴ ) عامل
احیا ء سنگ معد ن اس ت و در کشورها ي ب ا منابع غن ی گا ز طبیع ی مانن د ایرا ن مور د توجه
میباشد. با کشف و اثبات وجود ذخائر عظیم گاز طبیعی کشور و احداث شبکه سراسري انتقال
گاز طبیعی و توسعه روش احیاء مستقیم در دنیا، ایجاد صنایع فولاد به روش احیاء مستقیم مورد
توجه قرار گرفت.

روش هاي تولید آهن به روش احیاء مستقیم

تولید آهن به روش احیاء مستقیم به روش هاي متعددي انجام می گیرد.
HYSA از نام اولین کمپانی سازنده مکزیکی بنام HYL الف) روش گرفته شده است و اولین
واحد صنعتی آن در مکزیک با ظرفیت ۷۵ هزار تن ساخته شد که از این روش استقبال خوبی به

عمل نیامد اساس کار در این روش استفاده از گاز احیاء کننده حاصل از تغییر فرم گاز طبیعی به
بخار آب و استفاده از آن در راکتور ساکن می باشد.
ب) روش پروفر: پروفر یک کمپانی آلمانی و ارایه کننده روشی براي تولید آهن می باشد که این
روش نیز مورد استقبال قرار نگرفت و تنها کمتر از ۱۰ درصد تولید آهن به روش احیاء مستقیم
از این روش بدست می آید.

ج) روش احیاء مستقیم میدرکس: در این روش گاز احیاء گرم از قسمت پایین ناحیه احیاء کوره
وارد کوره شده و به طرف بالا حرکت می کند و سپس گاز احیاء مصرف شده از بالاي کوره خارج
می شود. آهن اسفنجی داغ احیاء شده پس از عبور از ناحیه احیاء کوره و قبل از تخلیه شدن تا
۴۰ درجه خنک می شود. خنک کردن آهن اسفنجی داغ توسط یک جریان گاز بر خلاف جهت
حرکت آهن احیاء شده انجام می گیرد.

فرآیند احیاء مستقیم پرد، گندله هاي اکسید آهن را :

(PERED) د) احیاء مستقیم به روش پردبه آهن فلزي (آهن اسفنجی ) تبدیل می کند

که براي فولادسازي با کیفیت بالا مفید است.کوره احیاي استوانه اي از یک جریان فرآیندپیوسته با بازدهی بالا استفاده می کند.

توسط نیروي جاذبه و از طریق یک (Charge Hopper) اکسید آهن از مخزن تغذیه کوره احیاء
(Oxide Distributer) به لوله هاي توزیع کننده (Seal Leg) لوله عایق شده توسط گاز آب بندي
و از آنجا به کوره احیاء شارژ می شود به سمت Burden Feeder در کوره گندله ها در اثر نیروي وزن و با کمک فیدر ارتعاشی و
پایین حرکت کرده و توسط تماس مستقیم با جریان مخالف گازهاي احیا کننده در منطقه احیاء
به فلز آهن تبدیل می شوند.