کوره بلند

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: 1395/06/25
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
ورق مسی

کوره بلند
وظیفه کوره بلند
وظیفه کوره بلند احیاء سنگ آهن و تولید به چدن مذاب است. همانطور که گفته شد احیاء سنگ آهن به معنی
حذف اکسیژن موجود در سنگ آهن است. عامل حذف کننده اکسیژن از سنگ آهن گاز مونواکسید کربن
است که از سوختن کک به دست می آید. البته در کوره بلند، کربن موجود در کک می تواند در CO
صورت بالا بودن دما به صورت مستقیم واکنش احیاء یا همان حذف اکسیژن را انجام دهد. هم اکنون در ذوب
آهن اصفهان ۳ کوره بلند وجود دارد.
ترکیب شیمیایی موادي که به کوره شارژ می شوند.
براي تهیه آهن خام در کوره بلند از مواد زیر استفاده می شود:
الف – سنگ هاي آهن با دانه بندي ۱۰ تا ۲۵ میلیمتر: که اصطلاحاً به آن سنگ آهن کوره بلند می گویند و
مستقیماً از انبار مواد خام واقع در بخش آگلومراسیون ارسال می شود.
ب – آگلومره یا کلوخه: که از قسمت پخت بخش آگلومراسیون ارسال می شود.
ج – سنگ منگنز: که داراي اکسیدهاي منگنز و آهن و برخی عناصر دیگر است. از سنگ منگنز به دلیل
خاصیت گوگرد زدایی و کمک ذوب بودن آن استفاده می شود.
د – کک: براي تولید حرارت و عامل اصلی تولید گاز احیاء و عامل تامین کننده نفوذ پذیري ستون مواد کوره
بلند است.
ترکیب Al2O و ۳ CaO ه – کمک ذوب : شامل کوارتزیت و در برخی مواقع فلورین که با برخی مواد مانند
شده و در نتیجه ایجاد ترکیبات جدید با نقطه ذوب پایین می نمایند. این ترکیبات به صورت سرباره از کوره
خارج می شوند.

و – هواي گرم ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد: که از کوپرها یا پیشگرم کن هاي هوا ارسال میشوند. این هوا داراي
اکسیژن ۲۵ تا ۲۶ % است.
ي – گاز متان و مازوت که براي ایجاد حرارت و کاهش مصرف کک به کوره تزریق می شود .

قسمت هاي مختلف بخش کوره بلند
۱٫ بونکرهاي مواد خام
۲٫ تجهیزات بارگیري کوره بلند
۳٫ بدنه کوره بلند
۴٫ کارگاه چدن
۵٫ پیشگرم کن هاي هوا (کوپرها)
۶٫تجهیزات غبارگیر و تصفیه گاز

۷٫کارگاه ریخته گري چدن
۸٫کارگاه دانه بندي سرباره کوره بلند

پوسته کوره بلند
پوسته کوره بلند که از ورقه هاي فولادي ساخته میشود و داخل پوسته توسط آجرهاي نسوز پوشانده شده است.
وظیفه پوسته کوره بلند محافظت کردن و نگهداري از آجرهاي نسوز چیده شده در داخل کوره بلند مقابل فشار
مواد شارژ شده به کوره بلند است. همچنین نگهداري خنک کننده هاي آبی و جلو گیري از خروج گازهاي
داخل کوره به خارج کوره از دیگر وظایف پوسته کوره بلند است.

ساختمان بوته کوره بلند
بوته کوره بلند استوانه اي شکل است و از دو لایه داخلی و خارجی ساخته شده است. لایه خارجی از ورقهاي
فولادي با ضخامت حدود ۳۰ میلیمتر و در ساخت لایه داخلی بوته از بلوك هاي گرافیتی را بوسیله آجرهاي
پوشانده شدهاست و بلوکهاي گرافیتی زیر بوته را بوسیله عبور هوا از (High Alumina) نسوز با آلومین بالا
کانال هاي زیر آن خنک می کنند. عمره بوته کوره حدود ۱۱ سال است و هنگام تعمیرات اساسی کوره بلند
تخریب می شود در بوته دو مجزا براي خروج چدن مذاب به همراه سرباره قرار دارد. پساز خروج چدن مذاب
و سرباره از کوره بلند مذاب را از داخل جوي و سپس سوراخ سیفون عبور داده و در نتیجه بدلیل اینکه سرباره

داراي دانستیه کمتري است و روي مذاب قرار میگیردنمیتوان از سوراخ سیفونی عبور کند و در نتیجه وارد
جوي سرباره که بالاتر از جوي مذاب استمیشود.
سرد کردن کوره بلند
براي جلوگیري از تخریب آجر چینی کوره بلند و افزایشعمر آجرهاي نسوز آنها را خنک می کنند. به علاوه
در اثر خنک کردن یک پوسته جامد روي آجر چین قسمت پائینی کوره تشکیل می شود که این لایه همانند
یک عایق عمل کرده و انتقال حرارت به پوسته خارجی کوره را کاهش میدهد و از گرم شدن پوسته فلزي
۱ متر مکعب /۲- جلوگیري میکند. براي سردکردن کوره بلند به ازاي یکمترمکعب حجم مفید کوره تقریبا ۱
آب در ساعت مصرف می شود. در حال حاضر براي خنک کردن کوره بلند از دو روش استفاده میشود.
۱٫ خنک کردن پوسته خارجی کوره بوسیله ریزش آب روي آن.
۲٫ خنک کردن به کمک خنک کننده هاي مخصوص.
خنک کننده هاي مخصوص شامل صفحه هاي چدنی است که در داخل آنها لوله هاي فولادي بدون درز براي
گردش آب قرار داده شده است براي تولید این خنک کننده ها که به صورت یک بلوك چدنی میباشند ابتدا
لوله هاي فولادي خم کاري می شوند و سپس اطراف لوله ها قالب گیري شده و سپس چدن مذاب را داخل
قالب ریخته به این ترتیب مذاب اطراف لوله ها را میگیرد و پس از انجماد داخل بلوك چدنی سوراخ هاي
گردش آب باقی خواهند ماند در ساخت کوره بلند از دو نوع خنک کننده افقی و عمودي استفاده می شوند
خنک کننده هاي عمودي داراي طولی برابر پهناي خنک کننده هاي افقی کمتر بوده. پاشیدن آب روي پوسته
خارجی بوسیله آب فشان دایره اي شکل انجام می شود و ار آن به صورت ذخیره اي استفاده میشود