مقاله

تیرآهن

براي تولید فولاد معمولاً از دو روش کوره بلند و احیاء مستقیم استفاده میشود. 1- روش کوره بلند یا ذوب و احیا است (گیرنده co در این روش از کک به عنوان عامل تولید کننده گاز احیا که همان گاز منو اکسید کربن یا اکسیژن موجود در ترکیب سنگ آهن) استفاده می شود. همچنین کک تأمین کننده دماي مناسب براي انجام واکنشها در کوره ...

فولاد

قسمتهاي مختلف بخش کک سازي و مواد شیمیایی قسمت کک و مواد شیمیایی ذوب آهن اصفهان شامل سه بخش اصلی زیر است:-1 بخش ذغال -2 بخش کک -3 بخش مواد شیمیایی ، این بخش داراي پنج قسمت فرعی زیر است -1-3 بخش بازیابی مواد -2-3 بخش اسید -3-3 بخش پالایش بنزول -4-3 بخش انرژي بیوشیمی -5-3 واحد تحقیقاتی ذغال و کک 1- بخش ذغال وظیفه بخش ذغال، آماده سازي و ...

آهک پزی عنصر کلسیم در طبیعت اغلب به صورت کربنات می باشد. سنگ آهک به طور عمده از کربنات کلسیم تشکیل شده که معمولاً مقداري از سایر عناصر مانند منیزیم جانشین مقداري از کلسیم در ترکیبات (CaCO3) کربناتی شده استو ناخالصی هایی از قبیل سیلیس، سولفاتها و اکسید آهن را نیز به همراه دارد. بیش از نیمی از سنگ آهک استخراج شده از معدن ...


۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
۰۹۱۲-۷۳۳۷۷۹۰۹