تیرآهن

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: 1397/07/18
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
تیرآهن

 یکی از مهمترین تولیدات فولادی تیرآهندر دنیا است برای ساخت هر کارخانه

ویا ساختمانی نیاز به تیرآهن داریم که ابعتد آن توسط مهندس ناظر اعلام میشود

تیر اصلی:تیری است که به عنوان ستون است که وزن ساختمان رانگه میدارد

ودر نبودش ساختمان فرو خواهد ریخت.

تیر فرعی:تیری است که برای ثبات بخشیدن به تیر اصلی در سازه گذاشته میشود.

تیرآهن

تیرآهن

تیرهادر سرتاسر دنیا دارای استانداردهایی که آن استانداردها عبارتنداز:

۱-تیرIPE(اروپا)

۲-تیرINP(چین و روسیه)

۳-تیرIPB(بال پهن)

۴-تیرIJS(ژاپن)

استاندارد های هرنقطه ای از دنیا با توجه به شرایط اقلیمی آن کشور است

برای مثال کشور ژاپن کشوریست زلزله خیز بنابراین استاندارد این کشور بر

استقامت سازه تاکید دارد واما اروپا قاره است بدون زلزله بنابراین تا کیدش

بر نسوز بودن و اکسید نشدن تیرآهن است کشوری همچون روسیه تاکیدش

بر اکسید نشدن سازه است اما کشور جمهوری اسلامی ایران کشوری است

با اقلی های مختلف هم زلزله خیز است هم دارای آب وهوای سرد بنابراین تنها

یکی از این استاندارد ها جوابگوی استاندارد ایران نیست به همین علت مجموع

این استانداردها در ایران استفاده میشود وهمین علت موجب میشود دست

مهندس ناظر در این امر باز باشد و موجب خطا در ساخت و ساز شود.

تیرآهن

تیرآهن

انواع تیرآهن:

۱-تیر Hشکل(که همان بال پهن است)

۲-تیر Iشکل 

در استاندارد IPEضخامت بالا از هردو طرف تیر یکسان است

در استانداردINP بال تیرآهن از لحاظ طولی باهم برابر است اما از لحاظ قطر ،

بال های ابتدا نازک وبا شیب بسیار کمی در انتها دارای ضخامت بیشتری هستند.

ویژگی تیرآهنH:

۱-دارای مقاومت بیشتری است

۲-مقاومت یکسان در دوجهت

۳-مقاومت عالی

۴-کاهش مصرف آهن درپروژخ

۵-افزایش مساحت بهره وری

۶-کاهش خطای انسانی

استاندارد تیرآهنH:

تیر ST37  ،تیر ST44 ، تیر ST52  ،که مهترین استانداد ومتداول ترینش استاندارد ST44  است.

شرکت های معتبر تیرآهن:

۱-شرکت ذوب آهن(فقط تیرهای های۱۴،۱۶،۱۸ تولید میکند مه معنی آن این است که فقط تیر سبک تولید می کند)

۲-تیرهای کره: شرکت هیوندا که نسبتا تیرهای خوبی هستند

۳-تیرهای چینی : معمولا رد صلاحیت میشوند

۴-تیرهای اسپانیایی:شرکت آسلور میتال که بهترین تیرهی سنگین بازار را تولید میکنند.

۵-تیرهای روسیه ای: جز تیزهای خیلی خوب هستند.

تیرآهن

تیرآهن