فولاد زنگ نزن

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
گالوانیزه

برای توضیح فولاد زنگ نزن باید ازسنگ آهن شروع کنیم از انجاکه سنگ آهن دارای ویژگی های معلومی است و بدلیل درصد خردگی آهن در صورت تماس با اکسیژن ، آب و یا رطوبت در نتیجه موجب کاهش مقاومت و عمر آهن میشود حال ما باید عناصری را به آهن اضافه کنیم با اضافه کردن عناصر ما دیگر آهن ندارییم و فولاد داریم و فولاد مد نظر ما فولاد زنگ نزن می باشد یعنی در حال حاضر اهمیت برای ما این است که در مقابل شرایط آب وهوایی خاص مقاومت کند 

:فولاد ها به یازده قسم تبدیل میشوند  که عبارتند از

عملیات حرارت پذیر

سخت شونده سطحی 

ابزاری کربنی

ابزاری سردکاری

ابزاری گرمکاری  

قالب پلاستیک

تندبر

بلبرینگ

زنگ نزن

مقاومت به حرارت 

فنر

:ما در این مقاله قصد داریم مدل های مختلف فولاد زنگ نزن را بیان کنیم که عبارتند از

{{۱٫۴۰۰۶،۱٫۴۰۲۱،۱٫۴۰۲۸،۱٫۴۰۳۴،۱٫۴۳۰۱،۱٫۴۴۰۱،۱٫۴۵۴۱}}

فولاد

انواع مدل فولاد زنگ نزن:

فولاد مدل ۱٫۴۰۰۶

از جمله فولاد های زنگ نزن میتوان به ۱٫۴۰۰۶ اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچنین پرکاربرد است که بانماد تجاری((  x12 cr13  ))  میدهندکه عنصرکربن به میزان۰٫۱۲درصد عنصرسیلیسیوم ۱٫۱ درصد به بالا عنصر منگنز۱٫۵ درصد به بالاوعنصر کروم۱۲٫۲۵ درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۷۰ است.

ذوب فولاد زنگ نزن

فولاد مدل۱٫۴۰۲۱ : 

از جمله فولاد های زنگ نزن میتوان به ۱٫۴۰۲۱ اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچنین پرکاربرد است که بانماد تجاری ((x20 cr13  ))  میدهند که عنصرکربن به میزان ۰٫۲۱ درصد عنصرسیلیسیوم ۱٫۱ درصد به بالا عنصر منگنز۱٫۵ درصد به بالاوعنصر کروم۱۲٫۲۵ درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۷۰ است.

فولاد گردی

فولاد مدل ۱٫۴۰۲۸: 

از جمله فولاد های زنگ نزن میتوان به ۱٫۴۰۲۸ اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچنین پرکاربرد است که با نماد تجاری  ((x30  cr13   )) میدهند که عنصرکربن به میزان۰٫۳۱ درصد عنصرسیلیسیوم ۱٫۱ درصد به بالا عنصر منگنز ۱٫۵ درصد به بالاوعنصر کروم ۱۳درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۷۰ است.

فولاد مدل۱٫۴۰۳۴: 

از جمله فولاد های زنگ نزن میتوان به ۱٫۴۰۳۴ اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچنین پرکاربرد است که با نماد تجاری(( x46  cr13  )) میدهندکه عنصرکربن به میزان ۰٫۴۷ درصد عنصرسیلیسیوم ۱٫۱ درصد به بالا عنصر منگنز ۱ درصد به بالا و عنصر کروم ۱۳٫۵ درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۷۰ است.

ورق فولادی

فولاد مدل۱٫۴۳۰۱: 

از جمله فولاد های زنگ نزن میتوان به ۱٫۴۳۰۱ اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچنین پرکاربرد است که با نماد تجاری(( x5  cr   Ni18-20))  میدهندکه عنصرکربن به میزان ۰٫۰۷ درصد عنصرسیلیسیوم ۱٫۱ درصد به بالا عنصر منگنز۲ درصد به بالا و عنصر کروم ۱۸٫۲۵ درصد نیکل ۹٫۲۵ درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۹۰ است.

فولاد مدل۱٫۴۴۰۱

از جمله فولاد های زنگ نزن میتوان به ۱٫۴۴۰۱ اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچنین پرکاربرد است که بانماد تجاری((x5 crNI Mo17-12-2))  میدهندکه عنصرکربن به میزان۰٫۴۷ درصد عنصرسیلیسیوم ۱٫۱ درصد به بالا عنصر منگنز۱ درصد به بالا و عنصر کروم ۱۷٫۵۰ درصد و نیکل ۱۲ درصد و مونییدیوم ۲٫۲۵ درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۸است.

ورق های فولاد

فولاد مدل ۱٫۴۵۴۱: 

از جمله فولاد های زنگ نزن میتوان به ۱٫۴۵۴۱ اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچنین پرکاربرد است که بانماد تجاری((x6))  میدهند که عنصرکربن به میزان ۰٫۴۷ درصد عنصر سیلیسیوم ۱٫۱ درصد به بالا عنصر منگنز ۱ درصد به بالا و عنصر کروم ۱۷٫۵۰درصد و نیکل ۱۲ درصد و مونییدیوم   ۲٫۲۵ درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی  ۸ است.

اطلاعات بیشتر در : فولاد ضد زنگ ( فولاد زنگ نزن )

دیدگاه شما