فولاد حرارت پذیر

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: 1397/07/20
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
فولاد عملیات حرارت پذیر

از فولادهای عملیات حرارت پذیر در ساخت قطعاتی استفاده می شود که تحت فشار بالایی قرار می گیرند.
از فولادهای عملیات حرارتی پذیر غیر آلیاژی در ساخت قطعاتی استفاده می شود که از سطح مقطع و استحکام کمی برخوردار هستند. حال آنکه در فولادهای عملیات حرارتی پذیر آلیاژی بالعکس آن می باشد.
فولاد ها به یازده قسم تبدیل میشوند  که عبارتند از:
۱)تندبر
۲)ابزاری سردکاری
۳)ابزاری کربنی
۴)سخت شونده سطحی
۵)ابزاری گرمکاری
۶)بلبرینگ
۷)عملیات حرارت پذیر
۸)قالب پلاستیک
۹)فنر
۱۰)مقاومت به حرارت
۱۱)زنگ نزن

فولادهای عملیات حرارت پذیر

حال قصد داریم به بررسی انواع مدل های فولاد عملیات حرارت پذیر بپردازیم که عبارت اند از:
۱٫۱۱۸۱،۱٫۱۱۹۱،۱٫۱۲۲۱،۱٫۶۵۱۱،۱٫۶۵۸۰،۱٫۶۵۸۲،۱٫۷۰۳۵،۱٫۷۲۱۸،۱٫۷۲۲۰،۱٫۷۲۲۵

فولاد عملیات حرارتی پذیر مدل ۱٫۱۱۸۱ :

میتوان به مدل (۱٫۱۱۸۱) که یکی از انواع فولاد های عملیات حرارت پذیر است  اشاره کرد که از اهمیت بالایی برخوردار است. و بانماد ((CK35 و C35E))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۳۶ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۶۵ درصد عنصر کروم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر مولیبدن۰٫۱۰ درصد وعنصر نیکل ۰٫۴۰ درصد به بالا به آهن اضافه می شوند وچگالی آن ۷٫۸۵ است.

فولاد عملیات حرارتی پذیر مدل ۱٫۱۱۹۱:

میتوان به مدل (۱٫۱۱۹۱) که یکی از انواع فولاد های عملیات حرارت پذیر است اشاره کرد  که از اهمیت بالایی برخوردار است.وبا نماد((Ck45 و C45E))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۴۶ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۶۵ درصد عنصر کروم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر مولیبدن۰٫۱۰ درصد وعنصر نیکل ۰٫۴۰ درصد به بالا به آهن اضافه می شوند و چگالی آن ۷٫۸۵ است.

فولاد عملیات حرارتی پذیر مدل ۱٫۱۲۲۱:

میتوان به مدل (۱٫۱۲۲۱) که یکی از انواع فولاد های عملیات حرارت پذیر است. اشاره کرد  که از اهمیت بالایی برخوردار است. وبا نماد((Ck60 و C60E))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۶۱ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۷۵ درصد عنصر کروم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر مولیبدن۰٫۱۰ درصد وعنصر نیکل ۰٫۴۰ درصد به بالا به آهن اضافه می شوند و چگالی آن ۷٫۸۵ است.

فولاد عملیات حرارتی پذیر مدل ۱٫۶۵۱۱:

میتوان به مدل (۱٫۶۵۱۱)  که یکی از انواع فولاد های عملیات حرارت پذیر است. اشاره کرد. که از اهمیت بالایی برخوردار است. و با نماد ((۳۶CrNMo4)) نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان ۰٫۳۶ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۶۵ درصد عنصر کروم ۱٫۰۵ درصد به بالا عنصر مولیبدن ۰٫۲۳ درصد وعنصر نیکل ۱٫۰۵ درصد به بالا به آهن اضافه می شوند  و چگالی آن ۷٫۸۵ است.

فولاد عملیات حرارتی پذیر مدل ۱٫۶۵۸۰:

میتوان به مدل (۱٫۶۵۸۰) که یکی از انواع فولاد های عملیات حرارت پذیر است.  اشاره کرد  که از اهمیت بالایی برخوردار است. وبا نماد((۳۰CrNMo8))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۳۰ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۴۵ درصد عنصر کروم ۲ درصد به بالا عنصر مولیبدن ۰٫۴۰ درصد وعنصر نیکل ۲ درصد به بالا به آهن اضافه می شوند  و چگالی آن ۷٫۸۵ است.

فولاد عملیات حرارتی پذیر مدل ۱٫۶۵۸۲:

میتوان به مدل (۱٫۶۵۸۲) که یکی از انواع فولاد های عملیات حرارت پذیر است اشاره کرد  که از اهمیت بالایی برخوردار است.وبا نماد ((۳۴CrNMo6))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۳۴ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۶۵ درصد عنصر کروم ۱٫۵۰درصد به بالا عنصر مولیبدن۰٫۲۳ درصد وعنصر نیکل ۱٫۵۰ درصد به بالا به آهن اضافه می شوند  و چگالی آن ۷٫۸۵ است.

فولاد عملیات حرارتی پذیر مدل ۱٫۷۰۳۵:

میتوان به مدل (۱٫۷۰۳۵)  که یکی از انواع فولاد های عملیات حرارت پذیر است  اشاره کرد  که از اهمیت بالایی برخوردار است. وبا نماد ((۴۱Cr4))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۴۲ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۷۵ درصد به بالا عنصر منگنز۱٫۰۵ درصد عنصر کروم  به آهن اضافه می شوند   و چگالی آن ۷٫۸۵ است.

فولاد عملیات حرارتی پذیر مدل ۱٫۷۲۱۸:

میتوان به مدل (۱٫۷۲۱۸)  که یکی از انواع فولاد های عملیات حرارت پذیر است   اشاره کرد که از اهمیت بالایی برخوردار است. و با نماد ((۲۵CrMo4)) نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان ۰٫۲۶ درصد عنصر سیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز ۰٫۷۵ درصد عنصر کروم ۱٫۰۵ درصد به بالا عنصر مولیبدن ۰٫۲۳ درصد به آهن اضافه می شوند و چگالی آن ۷٫۸۵ است.

فولاد عملیات حرارتی پذیر مدل۱٫۷۲۲۰:

میتوان به مدل (۱٫۷۲۲۰)  که یکی از انواع فولاد های عملیات حرارت پذیر است. اشاره کرد  که از اهمیت بالایی برخوردار است.  وبا نماد ((۳۴CrMo4))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۳۴ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۷۵ درصد عنصر کروم ۱٫۰۵درصد به بالا عنصر مولیبدن۰٫۲۳ درصد به آهن اضافه می شوند و چگالی آن ۷٫۸۵ است.

فولاد عملیات حرارتی پذیر مدل ۱٫۷۲۲۵:

میتوان به مدل (۱٫۷۲۲۵)  که یکی از انواع فولاد های عملیات حرارت پذیر است. اشاره کرد. که از اهمیت بالایی برخوردار است. وبا نماد ((۴۲CrMo4))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۴۲ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۷۵ درصد عنصر کروم ۱٫۰۵ درصد به بالا عنصر مولیبدن ۰٫۲۳ درصد به آهن اضافه می شوند  و چگالی آن ۷٫۸۵ است.

فولادهای عملیات حرارت پذیر

بیشتر بخوانید : فولاد های زنگ نزن