فولاد سخت شونده

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
گالوانیزه

فولادهای سخت شونده 
این نوع فولادها به دلیل برخوردار بودن از مقدار کمی کربن و بالا بودن  مقدار کروم و نیکل در برابر اصطکاک و فشار، مقاومت بسیاری از خود نشان می دهنداز فولادسخت شونده در ساختن انواع قطعات صنعتی اعم از، اقسام چرخ دنده ، تجهیزات حفاری در صنغت نفت، BOP، سنگ شکن ها در صنعت معدن ، همچنین در صنعت ریسندگی و بافندگی، در ساخت قطعاتی که باید از مقاومت بسیاری برخوردار باشند ، استفاده می شود.

فولاد سخت شونده سطحی فولاد سخت شونده سطحی
فولاد ها به یازده قسم تبدیل میشوند  که عبارتند از:
عملیات حرارت پذیر
فولادسخت شونده
ابزاری کربنی
ابزاری سردکاری
ابزاری گرمکاری
قالب پلاستیک
تندبر
بلبرینگ
زنگ نزن
مقاومت به حرارت
فنر

ما در این مقاله قصد داریم مدل های مختلف فولاد سخت شونده سطحی را بیان کنیم که عبارتند از:

۱٫۵۷۵۲،۱٫۵۹۱۹،۱٫۵۹۲۰،۱٫۶۵۲۳،۱٫۶۵۸۷،۱٫۷۱۳۱،۱٫۷۱۴۷

فولاد سخت شونده سطحس

فولادسخت شونده  مدل ۱٫۵۷۵۲ :

یکی ازانواع فولاد هایسخت شونده سطحی  مدل (۱٫۵۷۵۲) است که اهمیت فراوانی دارد. و بانماد تجاری((۱۴NCr14))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۱۴ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۵۵ درصد عنصر کروم ۰٫۷۵ درصد به بالا  وعنصر نیکل ۳٫۲۵ درصد به آهن اضافه می شوند واز چگالی ۷٫۸۵ بهره مند هستند   .

فولادسخت شونده  مدل ۱٫۵۹۱۹ :  

دومین نوع از فولاد های سخت شونده سطحی  مدل (۱٫۵۹۱۹) می باشد که حائز اهمیت است.وبانماد ((۱۵CrN6))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۱۷ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۵۰ درصد عنصر کروم ۱٫۵۵ درصد وعنصر نیکل ۱٫۵۵ درصد به آهن اضافه می شوند و دارای چگالی ۷٫۸۵ می باشد.

فولادسخت شونده  مدل ۱٫۵۹۲۰ :

نوع سوم ازفولاد های سخت شونده سطحی  مدل (۱٫۵۹۲۰) است که بسیار مهم تلقی می شود. و بانماد تجاری((CrN818)) نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۱۸ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۸ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۵۰ درصد عنصر کروم ۱٫۹۵درصد  وعنصر نیکل۱٫۹۵درصد به آهن اضافه می شوند و چگالی آن حدود ۷٫۸۵ می باشد.

فولادسخت شونده مدل ۱٫۶۵۲۳: 

چهارمین نوع از فولاد های سخت شونده سطحی  که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، مدل (۱٫۶۵۲۳) است . و بانماد ((۲۰NCrMo2-2))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۲۰ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۸۰ درصد عنصر کروم ۰٫۵۵ درصد به بالا عنصر مولیبدن۰٫۲۰ درصد وعنصر نیکل ۰٫۵۵ درصد به بالا به آهن اضافه می شوند و همچنین دارای چگالی ۷٫۸۵ می باشد.

فولادسخت شونده  مدل ۱٫۶۵۸۷:

نوع پنجم از فولاد های سخت شونده سطحی مدل (۱٫۶۵۸۷) می باشد که بسیار مهم است. و بانماد تجاری ((۱۷CrMNo6))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۱۸ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۵۰ درصد عنصر کروم ۱٫۶۵ درصد به بالا عنصر مولیبدن ۰٫۳۰ درصد وعنصر نیکل۱٫۵۵ درصدبه آهن اضافه می شوند.چگالی آن نیز ۷٫۸۵ می باشد.

فولادسخت شونده  مدل ۱٫۷۱۳۱:

ششمین مورد از فولاد هایسخت شونده سطحی  که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است مدل (۱٫۷۱۳۱) می باشد. و بانماد تجاری((۱۶MnCr5)) نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۱۷ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۱٫۱۵ درصد عنصر کروم ۰٫۹۵  به آهن اضافه می شوند و چگالی آن نیز ۷٫۸۵ است.

فولادسخت شونده  مدل ۱٫۷۱۴۷:

آخرین مورد از فولاد های سخت شونده سطحی که مانند سایر موارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است مدل (۱٫۷۱۴۷) می باشد.و بانماد تجاری((۲۰MnCr5))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان ۰٫۲۰  درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۱٫۲۵ درصد و عنصر کروم ۱٫۱۵ درصد به آهن اضافه می شوند
.چگالی آن نیز ۷٫۸۵ است.

دیدگاه شما