فولاد گرمکار

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: 1397/07/20
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
گالوانیزه

فولاد گرمکار مقاومت و استقامت خوبی دربرابر گرما و حرارت از خود نشان می دهند و به طور کلی زمانی از آنها استفاده می شود که با دمای بالای ۳۱۵ درجه رو به رو باشیم.

از فولاد گرمکار در ساخت قالب های تزریقی پلاستیک استفاده می شود. 

فولاد ها به یازده قسم تبدیل میشوند  که عبارتند از:
۱)ابزاری سردکار
۲)سخت شونده سطحی
۳)ابزاری کربنی
۴)عملیات حرارت پذیر
۵)فولادگرمکار
۶)قالب پلاستیک
۷)تندبر
۸)بلبرینگ
۹)فنر
۱۰)مقاومت به حرارت
۱۱) زنگ نزن
حال در این قسمت به بررسی انواع مدل فولادهای ابزاری گرمکار که در ذیل به آنها اشاره شده می پردازیم:

،۱٫۲۳۴۳، ۱٫۲۷۱۳، ۱٫۲۵۸۱، ۱٫۲۵۶۷، ۱٫۲۳۶۷، ۱٫۲۳۶۵، ۱٫۲۳۴۴،۱٫۲۷۱۴

فولاد گرمکار مدل ۱٫۲۳۴۴:

یکی ازانواع فولادهای ابزاری گرمکار مدل (۱٫۲۳۴۴) است که اهمیت بسیاری دارد. و بانماد تجاری((X40CrMoV5-1))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۴۰ درصد عنصرسیلیسیوم ۱٫۰۵درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۴۰ درصد عنصر کروم ۵٫۱۵ درصد به بالا عنصر مولیبدن ۱٫۳۵درصد و عنصر وانادیوم ۱٫۰۰درصد به آهن اضافه می شوند واز چگالی ۷٫۸۵ بهره مند هستند.   

فولاد گرمکار مدل ۱٫۲۳۶۵:   

دومین نوع از فولاد های ابزاری گرمکار مدل (۱٫۲۳۶۵) می باشد. وبانماد ((X32CrMoV3-3))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۳۲ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۵ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۳۰ درصد عنصر کروم ۲٫۹۵درصد عنصر مولیبدن ۲٫۸۰درصد و عنصر وانادیوم ۰٫۵۵ درصد به آهن اضافه می شوند و دارای چگالی ۷٫۸۵ می باشد.

فولاد گرمکار مدل ۱٫۲۳۶۷:

سومین مورد ازفولاد های ابزاری گرمکار مدل (۱٫۲۳۶۷) است که از اهمیت بالایی برخوردار است. و بانماد تجاری((X38CrMoV5-3)) نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۳۸ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۴۵ درصد عنصر کروم ۴٫۹۵درصد عنصر مولیبدن ۳٫۰۰درصد و عنصر وانادیوم ۰٫۵۵درصد به آهن اضافه می شوند و چگالی آن حدود ۷٫۸۵ می باشد.

فولاد گرمکار

فولاد گرمکار

فولادگرمکار مدل ۱٫۲۵۶۷:

مورد چهارم از فولاد های ابزاری گرمکار که از کاربرد فراوانی برخوردار است، مدل (۱٫۲۵۶۷) می باشد . و بانماد ((X30WCrV5-3))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۳۰ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۳ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۳۰ درصد عنصر کروم ۲٫۳۵ درصد به بالا عنصر وانادیوم ۰٫۶۰درصد  وعنصر تنگستن ۴٫۲۵درصد به بالا به آهن اضافه می شوند و همچنین دارای چگالی ۷٫۸۵ می باشد.

فولاد گرمکار مدل ۱٫۲۵۸۱:

پنجمین نوع از فولاد های ابزاری گرمکار که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، مدل (۱٫۲۵۸۱) است . و بانماد ((X30WCrV9-3))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۳۰ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۳درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۳۰ درصد عنصر کروم ۲٫۶۵ درصد به بالا عنصر مولیبدن۰٫۳۵ درصد وعنصر تنگستن ۸٫۵۰درصد به بالا به آهن اضافه می شوند و همچنین دارای چگالی ۷٫۸۵ می باشد. 

فولاد گرمکار مدل ۱٫۲۷۱۳:

مورد ششم از فولاد های ابزاری گرمکار که بسیار مهم شمرده می شود، مدل (۱٫۲۷۱۳) است . و بانماد ((۵۵NCrMoV6))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۵۵ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۵ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۸۰ درصد عنصر کروم ۰٫۷۰ درصد به بالا عنصر مولیبدن۰٫۳۰ درصد عنصر نیکل ۱٫۶۵ درصد و عنصر وانادیوم ۰٫۱۰ درصد به بالا به آهن اضافه می شوند و همچنین دارای چگالی ۷٫۸۵ می باشد. 

فولاد گرمکار مدل ۱٫۲۳۴۳:

هفتمین نوع از فولاد های ابزاری گرمکار مدل (۱٫۲۳۴۳) است  که حائز اهمیت می باشد و بانماد ((X38CrMoV5-1))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۳۹ درصد عنصرسیلیسیوم ۱٫۰۵ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۴۰ درصد عنصر کروم۵٫۱۵درصد به بالا عنصر مولیبدن۱٫۲۵ درصد وعنصر وانادیوم ۰٫۳۸درصد به بالا به آهن اضافه می شوند و همچنین دارای چگالی ۷٫۸۵ می باشد. 

فولاد گرمکار مدل ۱٫۲۷۱۴:

آخرین مورد از فولاد های ابزاری گرمکار که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، مدل (۱٫۲۷۱۴) است . و بانماد ((۵۶NCrMoV7))  نمایش داده می شود که عنصرکربن به میزان۰٫۲۰ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۴۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۸۰ درصد عنصر کروم ۰٫۵۵ درصد به بالا عنصر مولیبدن۰٫۲۰ درصد وعنصر نیکل ۰٫۵۵ درصد به بالا به آهن اضافه می شوند و همچنین دارای چگالی ۷٫۸۵ می باشد.

فولادهای ابزاری گرمکار

فولادهای ابزاری گرمکار