فولاد سردکار

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
فولاد ضد زنگ

فولادسردکار از مهم ترین و حتی میتوان گفت مهمترین و پرکاربردترین قسمت از اقسام فولاد است ومیتوان توضیح جامعی دراین زمینه مطرح کرد فولادهایی که نهایت دمای آنها به ۲۰۰ درجه سانتیگراد برسدبه جز ماراجینگ تا ۴۵۰۰ درجه سانتیگراد میرسد.

که دارای خواص زیر هستند این نوع فولاد پرکربن و پرکروم است که برای شکل گیری لبه های تجهیزات بشدت عالی وخوب است که میتوان بعد از سختکاری عمل نیتراسیون را نیز انجام دهیم.

  1. سختی خیلی بالا

  2. مقاومت به سایش زیاد

  3. پایداری در ابعاد بالا

  4. قابلیت ماشینکاری

  5. مقاومت به ضربه خوری

فولاد سردکار فولاد سردکار

فولاد ها به یازده قسم تبدیل میشوند  که عبارتند از:

۱)عملیات حرارت پذیر

۲)سخت شونده سطحی

۳)ابزاری کربنی

۴)ابزاری سردکاری

۵)ابزاری گرمکاری 

۶)قالب پلاستیک

۷)تندبر

۸)بلبرینگ

۹)زنگ نزن

۱۰)مقاومت به حرارت

۱۱)فنر

ما در این مقاله قصد داریم مدل های مختلف فولادهای سردکار را بیان کنیم که عبارتند از:

۱٫۲۰۸۰،۱٫۲۲۱۰،۱٫۲۳۶۳،۱٫۲۳۷۹،۱٫۲۴۳۶،۱٫۲۵۱۰،۱٫۲۵۴۲،۱٫۲۵۵۰،۱٫۲۶۰۱،۱٫۲۷۶۷،۱٫۲۸۴۲،

فولاد سردکار ۱٫۲۰۸۰ :

از جمله فولادهای سردکار میتوان به ۱٫۲۰۸۰اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاری((x210Cr12))  میدهندکه عنصرکربن به میزان۲٫۰۵درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۵ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۳۰ درصد به بالاوعنصر کروم۱۱٫۵درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۷۰ است.

فولاد سردکار ۱٫۲۲۱۰ :

از جمله فولاد های سردکار میتوان به ۱٫۲۲۱۰ اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاریCrv3))  I15((میدهندکه عنصرکربن به میزان ۱٫۱۸ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۳ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۳۰ درصد به بالاوعنصر کروم۰٫۶۵ درصد و وانادیوم ۰٫۱۰ درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۸۰ است .

فولاد سردکار ۱٫۲۳۶۳:

از جمله فولاد های سردکار میتوان به ۱٫۲۳۶۳اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاری  ((X100CrMoVs-1))    میدهندکه عنصرکربن به میزان ۰٫۹۸درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۳۰درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۵۵ درصد به بالاوعنصر کروم ۵٫۱۵درصد ووانادیوم  ۱ مولییدن۰٫۷۰  درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۷۰ است .

فولاد سردکار ۱٫۲۳۷۹:

از جمله فولاد های سردکار میتوان به ۱٫۲۳۷۹اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاری((X155CrMo1-12))  میدهندکه عنصرکربن به میزان۱٫۵۵درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۵درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۳۰ درصد به بالاوعنصر کروم ۱۱٫۵رصد ووانادیوم ۱ مولییدن۰٫۷۰ درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۷۰ است .

فولاد سردکار ۱٫۲۴۳۶ :

از جمله فولاد های سردکار میتوان به ۱٫۲۴۳۶ اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاری((X210CrW12))  میدهندکه عنصرکربن به میزان۲٫۱۳ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۵ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۳۰ درصد به بالاوعنصر کروم ۱۱٫۵درصد  به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۹۰است.

فولاد سردکار ۱٫۲۵۱۰:

از جمله فولاد های سردکار میتوان به ۱٫۲۵۱۰ اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاری((۱۰۰MnCrw10))  میدهندکه عنصرکربن به میزان۰٫۹۸ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۵ درصد به بالا عنصر منگنز۱٫۱۰درصد به بالاوعنصر کروم ۰٫۶۰درصد و وانادیوم۰٫۱۰درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۸۵است.

فولادسردکار۱٫۲۵۴۲:

از جمله فولاد های سردکار میتوان به ۱٫۲۵۴۲ اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاری(( ۴۵WCrV7 ))  میدهندکه عنصرکربن به میزان۰٫۴۵درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۹۵ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۳۰ درصد به بالاوعنصر کروم ۱٫۰۵درصد و وانادیوم۰٫۱۸ درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۸است.

فولادسردکار  ۱٫۲۵۵۰:

از جمله فولاد های سردکار میتوان به ۱٫۲۵۵۰ اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاری((۶۰WCrV7))  میدهندکه عنصرکربن به میزان۰٫۶۰درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۶۰ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۳۰ درصد به بالاوعنصر کروم ۱٫۰۵درصد وانادیوم۰٫۱۵درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۸است.

فولاد سردکار ۱٫۲۶۰۱ :

از جمله فولاد های سردکار میتوان به ۱٫۲۶۰۱  اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاریX165CrMo4 میدهندکه عنصرکربن به میزان۱٫۶۵ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۳۳ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۳۰ درصد به بالاوعنصر کروم ۱۱٫۵درصد و مونییدیوم۰٫۶۰درصد ووانادیوم ۰٫۳۰ درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۷۰است.

فولاد سردکار ۱٫۲۷۶۷:

از جمله فولاد های سردکار میتوان به ۱٫۲۷۶۷ اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاری((X45NiCrMo4))  میدهندکه عنصرکربن به میزان۰٫۴۵ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۵ درصد به بالا عنصر منگنز۰٫۳۰ درصد به بالاوعنصر کروم۱٫۳۵درصد و مونییدیوم ۰٫۲۵درصد ونیکل ۴٫۰۵درصد  به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۸۵است

فولاد سردکار ۱٫۲۸۴۲ :

از جمله فولاد های سردکار میتوان به ۱٫۲۸۴۲  اشاره کرد که دارای اهمیت بالا وهمچجنین  پرکاربرد است که بانماد تجاری۹۰MnCrv8  میدهندکه عنصرکربن به میزان۰٫۹۰ درصد عنصرسیلیسیوم ۰٫۲۵ درصد به بالا عنصر منگنز ۲ درصد به بالاوعنصر کروم۰٫۳۵درصد و وانادیوم ۰٫۱۰درصد به آهن اضافه میشوند جالب است بدانید که دارای چگالی ۷٫۸۵است.

فولاد

فولاد

دیدگاه شما