تکنولوژي احیاء آهن به روش پرد

حمیدرضا طاهری جم
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه
روش تولید آهن

تکنولوژي احیاء آهن پرد، اکسید آهن را تبدیل به آهن اسفنجی می کند، که براي فولاد سازي بسیارمناسب می باشدبراي انجام این احیاء سازي، سیستم از یک گاز کاهنده بهره می گیرد تا به صورت شیمیاییکسیژن را از گندله (اکسید آهن) جدا کرده و محصول احیاء شده را کربنیزه سازد  پروسه احیاء د ر واقع پایین تر از دماي ذوب مواد ورودي انجام می شود. گاز کاهنده شامل مخلوطی از هیدروژن و منواکسید کربن و سایر

عناصري که در ریفرمر از بازآرایی مولکول متان تشکیل می شوند می باشد. گاز کاهنده با ورود به کوره و بالا رفتن در کوره بر خلاف جهت حرکت گندله، امکان تماس بیشتر با گندله و احتمال موفقیت احیاء سازي را افزایش می دهد.

روش احیا آهن روش احیا آهن

 

 

مهمترین ویژگی هاي فرآیند آهن پرد عبارتند از :

۱٫ فراهم سازي یک سیستم پیوسته براي احیاء اکسید آهن. (این روش بدون وقفه بهتولید مواد می پردازد)
۲٫ کمترین مصرف سوخت با توجه به بازیابی مجدد حرارت از گاز درون ریفرمر.
۳٫ در طراحی ویژه این سیستم از دي اکسید کربن و بخاري که در هنگام احیاء اکسیدآهن تولید می شوند، در تبدیل کاتالیستی متان استفاده می شود.
۴٫ بیشترین حد بازیابی حرارت با پیش گرمایش هواي مورد نیاز مشعل هاي اصلی، گازطبیعی، گاز تغذیه و تولید بخار با استفاده ازحرارت گاز

تولید شده از سوختن مشعلها، انجام می شود.

تشریح مراحل مختلف احیاء اکسید اهن به روش پرد

 گاز پروسس  (Process Gas):

CO و H همان طور که قبلاً ذکر شد براي احیاء اکسید آهن هماتیت نیاز به عناصر احیاء کننده استفاده می گردد. عمده گاز تغذیه (Feed Gas) می باشد. براي تولید این عناصر از گاز تغذیه

CO بخار آب و گاز ۲ ،CH شامل مقادیر قابل توجهی گاز طبیعی ۴ می باشد.

بخشی از این گازها از گاز پروسس (گاز برگشتی از کوره) تأمین می شوند و بخش دیگر از طریق تزریق گاز طبیعی و بخار آب بدست می آیند. نام دارد. که (Heat Recovery) واحدي که در آن گاز تغذیه تولید می شود واحد بازیاب حرارت در این واحد از حرارت گاز سوخته شده در مشعل هاي ریفرمر(که بعداً توضیح داده Flue Gas می شود) براي پیش گرم کردن گاز تغذیه و آماده کردن آن براي تولید عناصر احیاء در واحد ریفرمر استفاده می گردد .

اساس کار به این نحو است که ۲۳که بعد از عبور از مراحل (Top Gas) گاز خروجی از بالاي کوره که از (Natural Gas) مختلف داراي دما و فشار و کیفیت مناسب است، با مقداري گاز طبیعی قبل در یک مرحله داخل سیستم بازیابی گرما پیش گرم شده است، درون یک محفظه اختلاط مخلوط می شود. سپس محصول بعد از یک مرحله پیش گرم شدن با (Process Gas Mixer) بخار آبی که از قبل داخل یک بویلر (مبدل حرارتی) درون قسمتی از سیستم بازیابی گرما پیش به حالت بخار اشباع (بخاري که در تماس با (Steam Drum) گرم شده و داخل یک دیگ بخار

 آب است درآمده، مخلوط می گردد. این اختلاط درون محفظه اختلاط گاز تغذیهصورت می پذیرد. در نهایت مخلوط حاصله که شامل گاز پروسس، گاز طبیعی و بخار ( feed gas mixer ) آب است، دوباره در مرحله اي دیگر داخل سیستم بازیابی گرما پیش گرم شده و به دما و فشار مناسب می رسد. محصول نهایی همان گاز تغذیه است.

 

دیدگاه شما